Name: Vandværkslogo.jpg.
Tylstrup Vandværk A.m.b.a.
Tylstrup vand er godt vand
Name: tylstrup-vandværk-300x226.jpg.
Name: DSCN7868.JPG.
Name: DSCN7853.JPG.
Name: DSCN7857.JPG.
Vedtægter
§ 1 – Navn og hjemsted
1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tylstrup Vandværk A.m.b.a.
2. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune.

§ 2 – Formål
1. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand.

2. Selskabets formål er endvidere at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål, samt deraf afledte forhold.

§ 3 – Medlemmer
1. Enhver der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, og som har betalt anlægsbidrag til selskabet, kan blive medlem af selskabet.
2. For ejendomme der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.
3. For andelsboliger er det andelsboligforeningen der er medlem, idet de enkelte andelshavere ikke kan være medlemmer af selskabet.
4. For boligforeninger er det den enkelte afdeling af boligforeningen der er medlem, idet lejere ikke kan være medlemmer af selskabet..

§ 4 – Medlemmernes rettigheder
1. Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen fastsatte regulativ.
2. Ved indmeldelse i selskabet udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5 – Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
1. For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.
2. Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af gældende vedtægter.
3. Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet.
4. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.
5. Udover til lejere og andelshavere må intet medlem levere vand til ikke-medlemmer, uden særlig tilladelse fra selskabet.
§ 6 – Udtræden af selskabet
1. Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
2. Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
3. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger i forbindelse med udtræden afholdes af medlemmet.

§ 7 – Levering til ikke medlemer
1. Institutioner — som ifølge deres natur — eller ejere af enkelte ejendomme — som ifølge særlige omstændigheder — ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift — kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligtige sig til at overholde selskabets vedtægter og regulativ.
2. Det samme gælder vandværker, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb af vand fra selskabet.
3. Bestyrelsen for selskabet fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

§ 8 – betaling af vandafgifter
1. Afregning af det enkelte medlems eller brugers vandforbrug sker efter afregningsmålere.        Måleraflæsning og målerkontrol foretages af selskabet periodisk og måleraflæsning beregnet for årsopgørelse foretages ultimo december/primo januar.
2. Der opkræves en fast årlig afgift pr. medlem eller pr. bruger i henhold til gældende takstblad.
3. For boligforeninger eller andelsboligforeninger, hvor den enkelte bolig har egen afregningsmåler og egen direkte tilslutning med stophane, opkræves vandafgiften på den enkelte boligs adresse.
4. For boligforeninger eller andelsboligforeninger med fælles afregningsmåler opkræves vandafgiften ved boligforeningen eller andelsboligforeningen.
5. For udlejede enfamiliehuse, rækkehuse og erhvervsbygninger m.m. kan vandafgiften opkræves direkte ved lejeren, idet udlejer indestår for manglende betaling ved påkrav.
6. Der kan ikke indgås aftale om opkrævning af vandafgiften ved en lejer på grundlag af en bimåler.

§ 9 – Generalforsamling
1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
3. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.
4. Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling.

5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning forelægges til godkendelse
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af supleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
7. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 50 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
8. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
9. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

§ 10 – Stemmeret og afstemninger
1. Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.
2. Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.
3. For boligforeninger og andelsforeninger kan der afgives stemme af en befuldmægtiget fra boligforeningen/andelsboligforeningen.
4. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til 5 7 har ret til at overvære generalforsamlingen, men har ingen tale- eller stemmeret. Afgørelser træffes ved simpelt flertal.
5. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.
6. Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 11 – Bestyrelsen
1. Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.
2. Herudover er hvert år valgt 1 eller 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.
3. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
4. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse, samt nyinvesteringer.
5. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
7. Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at optage og underskrive lån på selskabets vegne. Udover det vedtagne budget, giver generalforsamlingen bestyrelsen bemyndigelse til at foretage ekstraordinære anlægsinvesteringer, inklusive brug af eventuelle henlæggelser.
8. Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge vedkommende en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

§ 12 – Tegningsret
1. Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
3. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 13 – Regnskab
1. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
2. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
3. Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den/de generalforsamlingsvalgte revisor(er), og/eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.
4. Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og revisor(erne).
§ 14 – Opløsning
1. Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i S 10 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
2. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

§ 15 – Ikrafttræden
1. Selskabets vedtægter er fremlagt på generalforsamlingen den 24. februar 2016, og fremlagt på den ekstraordinære generalforsamling den 16. juni 2016.
2. Vedtægterne træder i kraft den 01. 01.2017.

Med virkning fra den 01.01.2017, overtages fra Tylstrup Vandværk I/S samtlige interessentskabets aktiver og passiver i henhold til den for interessentskabet foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2016, hvorefter Tylstrup Vandværk I/S er opløst.

De pr. 31.12.2016 valgte bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter i Tylstrup Vandværk I/S, indtræder med virkning fra den 01.01.2017 i de tilsvarende funktioner i Tylstrup Vandværk A.m.b.a.

I bestyrelsen:
Bjarne Thomsen, formand
Bjarne Karlsen, kasserer
Birdie Christiansen, sekretær  
Ole Thomsen
Søren Faurholt

Som dirigent: Aase Gahner

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Tylstrup Vandværk A.m.b.a.
Gammel Vråvej 32, 9382 Tylstrup
Email: kontakt@tylstrupvand.dk
TLF: 98 26 24 68 / 20 32 04 68
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net